gorija Parapat hiza dot nohuzas-no, gima nosuzu-no i tana sid alun-alun