miagong sid rinuvang do binatang hiza do pamapakan