okonko bai agong, sandangau ko kulintangan, ot apakai do pongunizon